Yn 1888 hong der in nij portret fan kening W´llem III yn de Swan. Sipke Sybrandi, gelegenheitssdichter ˙t de W´de Steech,seach it portret ris oan en sei: "It hat wol fan in aep!" Hy waerd oanjown en moast foar it qerjocht fanweqe "majesteitsschennis" mar hij is frijsprutsen. De slimme kwast sei by it forhoar: "Ziet mijne heren! Dat portret was zo slecht uitgevoerd, dat het een belediging voor Z.M. was. Niet de koning, maar het lelijke portret verontwaardigde mij*. Hie er sein: "H´j" ynstÚ fan "It" dan hie it oars west!

A. Sieswerda 3 juli 1999  

Uit de oude doos

Vorige pagina